Apel pentru transparenţă la Consiliul Superior al Magistraturii

Către,
Consiliul Superior al Magistraturii
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 06001, fax: 311 69 01

Domnului Preşedinte, judecător Anton Pandrea

Stimate Domnule Preşedinte,

Subscrisele asociaţii profesionale, sindicate ale personalului auxiliar, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii media, semnatare ale prezentului apel public, supunem atenţiei dumneavoastră precum şi dezbaterii plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) următoarele propuneri cu privire la realizarea publicităţii şi a transparenţei decizionale în activitatea CSM .
I. Starea de fapt
Din analiza activităţii plenului şi secţiilor CSM se poate constata cu uşurinţă că de cele mai multe ori punctele de pe ordinea de zi sunt concretizate succint prin trimiterea la anumite documentaţii, adrese, sesizări al căror conţinut nu este afişat, nefiind făcut public în nici una din modalităţile prevăzute de lege.
Ulterior dezbaterilor ce au loc în cadrul şedinţelor plenului sau secţiilor, majoritatea hotărârilor şi deciziilor adoptate de CSM – fie în plen, fie în secţii – apar ca fiind rezultatul însuşirii unor puncte de vedere, a unor note sau a admiterii unor sesizări, sub forma exteriorizată prin formularea „s-a luat act”. Se utilizează, de asemenea, formulări precum: ”Plenul CSM şi-a însuşit nota sau punctul de vedere cu observaţiile Grupului de lucru nr…”.
În nici unul dintre aceste cazuri notele, punctele de vedere, plângerile, sesizările ce formează obiectul dezbaterii plenului sau secţiilor nu sunt făcute publice şi nici nu se regăsesc, spre a putea fi consultate, pe site-ul CSM.
În lipsa asigurării accesului la documentele, materialele şi notele care intră în dezbaterea plenului sau a secţiilor CSM, apreciem că activitatea CSM nu respectă standardele fireşti de transparenţă, predictibilitate şi publicitate.
Principiile transparenţei decizionale presupun obligaţia autorităţilor publice şi a instituţiilor publice care utilizează fonduri bugetare de a implica în mod real în procesul de luare a deciziilor pe beneficiarii acestora şi pe cetăţeni latto sensu – direct sau prin asociaţiile legal constituite ale acestora. De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia.
În absenţa cunoaşterii oricăror elemente de fundamentare care stau la baza hotărârilor emise de CSM, a actelor normative sau a deciziilor administrative, orice participare activă din partea societăţii civile este pur ipotetică, echivalând cu exprimarea unei propuneri fără ca emitentul să fie în cunoştinţa deplină a aspectelor puse în discuţie, a problematicilor ridicate în cauză. Posibilitatea exprimării unui punct de vedere, formulării unei sugestii sau emiterii unei propuneri este indiscutabil condiţionată de cunoaşterea şi publicitatea ce ar trebui să caracterizeze întregul proces deliberativ, inclusiv prin asigurarea accesului la conţinutul documentelor care fac obiectul deliberării: note, puncte de vedere, sesizări, plângeri ce se regăsesc pe ordinea de zi a plenului sau a sectiilor CSM.
În concluzie, materializarea publicităţii documentaţiei ce concretizează obiectul deliberărilor CSM, ar contribui la asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public şi la exercitarea în mod real şi efectiv a dreptului la informaţie consfinţit de art.31 din Constituţie.

II. Cadrul legal existent
II.1. Prevederi constituţionale
Art. 31 (dreptul la informaţie) prevede dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public, precum şi obligatia autorităţilor publice să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
II.2. Legea nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, republicată
Art. 1 (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.
Art . 29 (1) Lucrările plenului şi ale secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice. Membrii plenului sau ai secţiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice.
Art. 29 (2) Asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la lucrările plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la iniţiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Art 29 (10) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
II.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea C.S.M. Nr. 326 din 27 septembrie 2005
Art 13 (3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de Internet a Consiliului. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secţii, până la începerea şedinţei.
Art 14 (2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa.
Art. 69. – Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii:
f) asigură redactarea stenogramelor şi a proceselor-verbale de şedinţă;
III. Model de bune practici în ce priveşte transparenţa decizională în domeniul activităţii normative a CSM.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Art. 6. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
Art. 11. (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.
IV. Propuneri pentru transparenţa activităţii CSM
În vederea asigurării transparenţei lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv a activităţii desfăşurate în grupurile de lucru constituite în cadrul acestuia, a liberului acces la informaţiile de interes public deţinute în calitate de autoritate publică, precum şi în vederea asigurării în practică a transparenţei decizionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele comune de transparenţă pe care trebuie să le respecte orice instituţie publică propunem urmatoarele:
1. Respectarea termenului de 3 zile pentru publicarea pe site a proiectului ordinii de zi a Plenului şi a sectiilor CSM;
2. Publicarea pe site-ul CSM, odată cu ordinea de zi soluţionată, a proceselor verbale de şedinţă împreună cu semnăturile prevazute de Regulamentul CSM;
3. Comunicarea din oficiu a stenogramelor şedinţelor Plenului şi Secţiilor CSM, cuprinzând întreaga desfăşurare a şedintei şi consemnarea dezbaterilor ce au avut loc, către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, organizaţiile societăţii civile şi instituţiile media care solicită acest lucru;
4. Garantarea accesului pentru asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, pentru organizaţiile neguvernamentale şi pentru presă, la documentele publice din mapa electronică a CSM (emap), anterior cu 3 zile desfăşurării şedinţelor ;
5. Publicarea pe site-ul CSM, odată cu ordinea de zi soluţionată, a notelor, propunerilor, documentelor la care hotărârile CSM fac referire;
6. Desemnarea de către fiecare grup de lucru a unei persoane care să asigure permanent legătura dintre grupul de lucru, membrii acestuia şi persoanele interesate de mersul lucrărilor; comunicarea agendei grupului de lucru, inclusiv a documentelor ce vor intra în dezbaterea acestuia, către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi către organizaţiile societătii civile interesate;
7. Respectarea integrală a prevederilor Legii nr. 52/2003 în ce priveşte activitatea normativă proprie a CSM, în domeniul elaborării regulamentelor şi a hotărârilor cu caracter normativ prevazute de lege.
8. Aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 52/2003, ca model autoasumat de bune practici, în ce priveşte activitatea CSM de elaborare a unor propuneri de acte normative, în exercitarea atribuţiei de sesizare a ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, cuprinzand inclusiv urmatoarele măsuri:
– anunţ public referitor la elaborarea propunerilor;
– transmiterea proiectului către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor şi organizaţiilor neguvernametale interesate;
– întocmirea unei note de fundamentare sau a unei expuneri de motive privind necesitatea adoptării actului normativ sau a modificărilor propuse
– organizarea unor întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ sau propunerile de modificare, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită.
9. Comunicarea publică a condiţiilor în care pot fi obţinute înregistrările video integrale ale şedinţelor CSM, corespunzător art. 14 alin 2 din Regulamentul CSM şi facilitarea accesului la copii ale acestora.
10. Înfiinţarea unui organism consultativ informal (cu activitate permanentă), care să asigure din punct de vedere tehnic consultarea şi informarea continuă a asociaţiilor profesionale şi a reprezentanţilor societătii civile prin mecanismele arătate mai sus.
Lista asociaţiilor şi organizaţiilor care susţin acest acest apel:
Asociaţia “Societatea pentru Justiţie” (SoJust)
Uniunea Natională a Judecătorilor din România (UNJR)
Forumul Judecătorilor din Oltenia (FJO)
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Independenţei Judecătorilor din Bihor (AADIJ)
Asociaţia Magistraţilor Timişeni (AMT)
Asociaţia Judecătorilor din România (AJR)
Asociaţia Magistraţilor din România, filiala Cluj (AMR Cluj)
Federaţia Natională Sindicală Projust a personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor
juridice.ro
avocatnet.ro
Fundaţia Soros România (FSD)
Asociaţia Pro Democraţia (APD)
Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP)
Societatea Academică Română (SAR)
Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR –CH)
Freedom House România
Transparency International Romania (TI-RO)
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
4 septembrie 2007, Bucureşti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: