Archive for iulie 10th, 2012

iulie 10, 2012

Neregulile descoperite de Curtea de Conturi la ICR

ICR si controalele Curtii de Conturi in perioada 2008-2011

Audit pentru 2008 efectuat in octombrie 2009

Decizia nr.7/2009

Examinand abaterile de la legalitate si regularitate consemnate in Procesul de constatare nr.11250/16.10.2009, incheiat in urma auditului financiar efectuat Roman.

Se constata:

Nu a fost efectuata in mod corespunzator inventarierea generala a patrimoniului institutiei la 31.12.2008, in sensul ca soldurile scriptice nu a fost puse de acord cu cele faptice din cauza neconducerii la zi a evidentei contabile.
Nu a fost completat in mod corespunzator Registrul de casa in sensul ca in toate cazurile au fost inscrise soldurile zilnice, semnaturile persoanelor autorizate, exista stersaturi si nu a fost efectuat controlul inopinat al casieriei, fiind incalcate prevederile Decretului nr.209/1976 pentru aprobare Regulamentului operatiilor de case.
A fost platita nelegal din bugetul institutiei suma de 79.125,76 lei reprezentand servicii de contabilitate contractate cu firme specializate, in conditiile in care ICR are organizat un compartiment distinct de contabilitate si personal angajat cu contract individual de munca, nefiind astfel respectate prevederile art.10 (5) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata precum si ale art 14 din Legea nr.500/2002 privind finantelepublice.

Decide:

Intocmirea in mod corespunzator a Registrului de casa.
Luarea masurilor legale care sa asigure recuperarea sumei de 79.125,76 lei, reprezentand servicii de contabilitate contractate cu firme specializate, platite ilegal, in conditiile in care ICR are organizat un compartiment distinct de contabilitate si personal angajat cu contract individual de munca.
Desi in perioada 20.10.2008-30.03.2009, la efectuarea inregistrarilor contabile au participat concomitent atat firma specializata cat si personalul de la serviciul contabilitate,pentru plata serviciilor externe utilizandu-se fonduri prevazute in bugetul aprobat, totusi, evidenta contabila nu a fot adusa la zi, controlul Curtii de conturi constatand in aprilie 2009, ca evidenta contabila era doar la luna iulie 2008, fapt care a determinat suspendarea auditului sitatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2008 si dispunerea prin decizie refacerea situatiilor financiare aferente anului 2008.

Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii si a neurmaririi de catre aducere a masurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art.64 din Legea 94/1992.

Prin scrisoarea nr.8387/3.08.2009 ICR a confirmat refacerea situatiilor financiare pe anul 2008.

Persoane cu atributii in domeniul in care s-au constatat abateri

Horia Roman Patapievici – presedinte, ordonator principal de credite, care a aprobat referatul ce a stat la baza angajarii de cheltuieli publice pentru servicii de contabilitate prestate de catre o firma specializata
Mircea Mihaies – vicepresedinte, inlocuitor de drept al ordonatorului principal de credite , care a semnat actul aditional nr.1 la contractul 9300/2008
Dan Croitoru – secretar general, inlocuitor de drept al ordonatorului principal de credite, care a semnat contractul de prestari servicii- contabilitate si ordonantarea la plata a cheltuielilor din fonduri bugetare
Stela Pahontu – director financiar contabil, initiator al referatului ce a stat la baza angajarii de cheltuieli publice pentru servicii de contabilitate prestate de catre o firma specializat
Gabriela Toader – sef serviciu contabilitate
Doina Constantinescu – persoana care a acordat viza de control financiar preventiv

Firma angajata – SC Antion Contexpert SRL

Intrucat dupa 6 luni de activitate a SC Antion, evidenta contabila era inca ramasa in urma, la data de 30.04.2009 a fost incheiat contractul nr 4999 cu SC Nativ Invent SRL pentru perioada 4.05.2009- 30.07.2009 avand ca obiect efectuarea de inregistrari contabile pana la nivel de balanta de verificare pentru perioada august-decembrie 2008.
Din verificarea documentelor existente in dosarul achizitiei acestor servicii prezentat echipei de auditori, contractul nr 4999/30.04.2009 cu semnaturile in original avea o valoare de 24.000 lei inclusiv TVA
La verificarea platilor efectuate catre prestator aferente acestui contract, echipei de auditori i s-a prezentat un alt contract cu acelasi numar si data, respectiv 4999/30.04.2009, tot in original, dar cu valoarea 34.000 lei.

H.R. Patapievicia a semnat procesul verbal de constatare cu “obiectii pe care le va transmite Curtii Constitutionae in timpul legal permis de lege”.

Audit Financiar pentru 2009 efectuat in iunie 2010

Decizia nr 8/2010

Se constata:

Nereguli in legatura cu inregistrarea in evidenta contabila a unor operatiuni rezultate urmare derularii Programului Cantemir, astfel:

nu au fost inscrise corect in evidenta contabila avansurile acordate beneficiarilor de finantare nerambursabila fiind inregistrate in mod eronat direct pe cheltuieli, fara a fi anterior justificate cu documente;
a fost inregistrata in mod eronat in contul “Cheltuieli publicatii ICR (reviste)” suma de 23.483,68 lei reprezentand plata transei a doua catre beneficiarul Asociatia VBC;
a fost inregistrata eronat in cadrul programului Cantemir, desi apartinea altui program, suma de 63.054 lei reprezentand cheltuieli de editare pentru un numar special dedicat lui Emil Cioran
Nu in toate cazurile au fost intocmite procese-verbale de receptie a evenimentelor si actiunilor realizate de ICR, desi la acestea au participat si reprezentanti ai institutiei. Astfel:
In cazul evenimentelor organizate la Lisabona si Praga, cu ocazia expozitiei itinerante “Culorile avangardei” au fost efectuate plati in suma totala de 2.063.446,68 lei (circa 480.000 euro cu TVA), reprezentand transportul specializat al unor opere de arta, ocazie cu care fie nu au fost intocmite procese verbale de receptie, care sa confirme desfasurarea expozitiei (Lisabona) si a serviciilor de transport – cu toate ca prin contractul incheiat cu firma prestatoare s-a stipulat dreptul achizitorului de a verifica modul de prestare a serviciilor – fie a fost intocmit doar un proces-verbal care confirma numai transportul tablourilor in siguranta (Praga), document semnat de doi reprezentanti ai ICR, nu si din partea prestatorului.
In devizul justificativ-oferta financiara prestatorul a inscris, iar ICR a acceptat, urmare negocierii dintre parti, elemente de cheltuiala a caror componenta nu a putut fi explicata de catre salariatii institutiei in momentul solicitarii acesteia, astfel:

Transport efectiv (colectare 9 muzee Romania) – 74.720 euro
Transport specializat opere de arta Praga Romania – 65.282 euro
Transport curieri (Portugalia) – 9.100 euro
Transport curieri (Praga) – 7.800 euro
Escorta specializata transport – 2×19.500 euro
Total = 195.902 euro
Aceasta valoare, desi reprezinta aprox. 50% din valoarea totala achitata de catre ICR, nu a putut fi detaliata la solicitarea echipei de control. Aceste sume au fost platite pentru colectarea, ambalarea, asigurarea si transportul unui numar de 66 de tablouri aflate in diverse muzee din Romania, in regim special conformnormelor de transport a obiectelor de arta si tezaur national.

Un aspect similar a fost constatat si in cazul contractului nr.2605/2009, incheiat cu SC Embora SRL in valoare de 68.746,30 euro cu TVA, avand ca obiect prestarea serviciilor de organizare stand expozitional pentru participarea ICR la targurile de carte.
Serviciul contractat a constat in realizarea unui stand de 108 mp, avand urmatoarele caracteristici: panouri cu rama de aluminiu demontabile, pardoseala modulara demontabila, desk si corpuri tip totem demontabile, din materiale mdf,panouri starlight, rame aluminiu,poliplan printat,astfel ca pretul pe mp este de 636,5 euro,peste cel de 400 euromp, cat a reprezentat un mp construit in anul 2009. Mentionam faptul ca in serviciul prestat nu este inclusa si proiectarea standului,pentru care ICR a contractat si platit separat alt furnizor.

In cazul programului Publishing Romania, in cadrul caruia editura ARTEC Impresiones Segovia a publica 7 albume cuprinzand fotografii ale unor obiective de importanta istorica si turistica romaneasca (Delta Dunarii, Manastirea Horezu, Centrul istoric Sighisoara) in valoare totala de 879.772,85 lei
La solicitarea echipei de audit , ICR nu a pus la dispozitie documente de receptie pentru exemplarele albumelor editate (14.000 buc) si ramase la ICR Madrid, ci doar note de intrare-receptie pentru un numar de 105 exemplare intrate in gestiunea ICR Bucuresti.
De mentionat ca pe langa plata mentionata mai sus ICR a achitat dreptuiri de autor in suma neta de 12 euro unui fotograf din cadrul editurii ARTEC Impresiones Segovia pentru utilizarea, reproducerea, expunerea publica si difuzarea unui numar de 63 de fotografii care fac parte din cele 7 albume!

In vederea desfasurarii Programului burse pentru traducatori in formare, in anul 2009, ICR a incheiat un numar de 3 contracte cu SC AMAL Tour srl, obiectul acestora constituindu-l asigurarea transportului (dus-intors) zilnic a bursierilor in timpul saptamanii, din Mogosoaia unde erau cazati, in Bucuresti pentru anumite activitati:

Contractul nr.4995/30.04.2009 in urma caruia a fost emisa factura in valoare de 17,998,64 lei pentru 4.225 km pe ruta Bucuresti-Mogosoaia-Bucuresti in intervalul 1 mai-15 iun 2009
Contractul nr.7238/17.06.2009 in valoare de 5,323 pentru transport in perioada 16 iun-30 iun 2009
Contractul nr.10064/23.09.2009 in valoare de 20,350,66 pe o distanta de 4.700 km in perioada 5.10-5.12.2009
Astfel, au fost decontate sume pentru transportul pe o distanta de 10.175 km pe ruta Bucuresti-Mogosoaia. Considerand o distanta zilnica de 60 km (4 curse dus-intors Buc-Mogosoaia a 15 km), asa cum prevede Regulamentul intern si contractele incheiate, efectuata doar in zilele lucratoare ale intervalelor prevazute in contracte, cat si excursiile consemnate, au rezultat ca s-au platit nejustificat 13.749,63 lei.

Audit financiar pentru 2010, efectuat in mai 2011

Decizia nr.17/2011

Se constata:

Aspecte care exced/nu respecta prevederile Legii nr.356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ICR si ale altor acte normative, in legatura cu statutul atribuit functiilor de vicepresedinti ai ICR prin Regulamentul de organizare si functionare, precum si modul de ocupare a finctiilor respective, intrucat:

prin ROF s-a stabilit ca “vicepresedintii sunt numiti si revocati prin ordin de presedintele ICR” care contravine prevederilor Legii nr.356/2003 potrivit carora personalul ICR, cu exceptia presedintelui, se incadreaza pe baza de concurs sau examen

Prin Ordinul presedintelui ICR nr.8/28.01.2005 s-a decis ”incadrarea incepand cu data de 28 ianuarie 2005, a domnului Mircea Mihaies in functia de vicepresedinte ICR”

Prin Ordinul presedintelui ICR nr.10-/14.02.2005 s-a decis “incadrarea incepand cu data de 15 februarie 2005, a doamnei Tania Mihailescu in functia de vicepresedinte ICR”.

Prin Regulamentul de Organizare si functionare, mai exact incepand cu ROF aprobat in sedinta Consiliului de Conducere din data de 15.12.2005 si prin Ordinul presedintelui ICR nr. 184/19.12.2005 precum si prin ROF ulterioare inclusiv cel aprobat in sedinta Cons de Conducere din 25.11.2009 si prin Ordinul pres ICR nr.143/10.12.2009 s-a stabilit ca “Functia de vicepresedinte se asimileaza cu functia de demnitate publica” , in conditiile in care prin Legea nr.356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ICR nu se instituie acest statut pentru nicio alta functie in afara celei de Presedinte ICR, care este asimilat functiei de secretar de stat.De altfel, in cuprinsul legii nu exista nicio prevedere referitoare la functia de vicepresedinte ICR si implicit alte atributii sau caracteristici ale acestei functii.
De asemenea, chiar si din cuprinsul HG nr.1581/2003 si HG 247/2007, prin care se stabileste numarul de personal maxim acceptat pentru ICR, reiese faptul ca doar functia de presedinte al ICR este stabilita ca fiind de demnitate publica, fiind folosita sintagma “numarul maxim de posturi pentru ICR este de 200 (ulterior 184), exclusiv demnitarul”.”

Implicatiile financiar-contabile a asimilarii functiilor de vicepresedinte ICR cu functia de demnitate publica sunt urmatoarele:

a)    Suportarea nelegala din bugetul ICR a unor cheltuieli cu locuinta de serviciu si de transport de la locul de munca la domiciliu

In anul 2010 si in anii precedenti, pentru domnul Mircea Mihaies – vicepresedinte ICR au fost suportate in mod nelegal din bugetul ICR cheltuielile cu asigurarea unei locuinte de serviciu precum si cele cu asigurarea transportului dus-intorss din Bucuresti la localitatea de domiciliu (Timisoara), considerandu-se ca acesta este indreptatit la acestea asa cum au dreptul persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate in baza OUG nr.80/2001 si HG 69/2005.

b)    Stabilirea unui nivel al salarizarii aferent functiilor asimilate celor de demnitate publica:

Astfel, salariul de incadrare al functiilor de vicepresedinte ICR a fost stabilit conform legii, la nivelul demnitarilor si anume 5.369 lei.

Cei gasiti raspunzatori pentru aceste masuri nelegale, si anume Horia Roman Patapievici, Tania Mihailescu, Mircea Mihaies si ceilalti functionari de la secretariatul general si departamentul economic au contestat aceasta constatare sustinand ca este perfect legala asimilarea functiilor de vicepresedinte al ICR cu functia de demnitate publica este legala, precum si ca numirea acestora fara concurs sau examen este in concordanta cu prevederile legale. In acest sens au prezentat urmatoarele argumente:

functiile de vicepresedinte ICR “au fost prevazute ca functii de demnitate publica in legile bugetelor de stat ale anilor 2004 si 2005”
aceste prevederi “au fost mentinute si in legile de aprobare a bugetului de stat pentru anii urmatori, pana in prezent”.
Functia de vicepresedinte “a existat dintotdeauna in ROF, inca de la prima varianta a regulamentului, conceputa la infiintarea ICR, in anul 2003, deci anterior preluarii functiei de catre actuala conducere”.

Fata de argumentele prezentate in raspunsurile la Notele de relatii prezentate de persoanele din conducerea ICR, echipa de audit isi mentine constatarea avand in vedere urmatoarele:

misiunea legilor anuale de aprobare a bugetului de stat nu este sa infiinteze demnitati publice sau sa confere calitatea de demnitar public titularilor unor posturi din autoritatile si institutiile publice, ci sa repartizeze sumele necesare functionarii acestora.
In anexele la legile bugetare anuale au fost preluate ca atare niste functii, comunicate de institutiile publice, fara ca MFP sa analizeze legitimitatea unei functii ci doar a urmarit asigurarea resurselor financiare pentru functionarea inst publice respective.

In data de 31.05.2011, ministrul de finante Gheorghe Ialomitanu trimite o adresa presedintelui Curtii de Conturi prin care explica faptul ca MFP nu se poate pronunta asupra functiilor comunicate de conducatorii institutiilor, in speta ICR, dar ca inca din anul 2004 conducerea ICR a fost sesizata cu acest lucru. De asemenea, ministrul PDL al finantelor subliniaza ca si in anul 2011 MFP a recomandat ICR prin adresa 360351/2011 sa initieze demersurile necesare pentru modificarea Legii nr.356/2003, recunoscand practic faptul ca acele functii sunt ilegal asimilate functiilor de demnitate publica.

Bugetul ICR in 2011 a fost de 5.777 mii lei ca si in 2012.
Desi numarul maxim de posturi a ramas constant in toata aceasta perioada, fondul aferent salariilor de baza a crescut in anul 2012 fata de anul 2009 cu cca 30%, de la suma de 3.360 mii lei la suma de 4.345 mii lei. Adica in timp ca tuturor le-au scazut salariile cu 25% si pensiile au fost taiate, conducerea ICR a marit salariile celor angajati cu 30%!!!!

La finele anului 2010, entitatea avea in stoc bunuri in valoare de 3.374.790 lei din care carti si reviste in valoare de 2.317.990 lei. Cea mai mare parte a stocurilor de carti si reviste provin din tirajele editate de ICR in anii precedenti, pentru care s-au cheltuit sume considerabile din fonduri bugetare.s

Astazi am aflat ca ICR are un buget de 750.000 euro pentru actiuni de promovare a Romaniei la Londra cu ocazia Olimpiadei. Stie cineva ce vor promova???